บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น (ประเทศไทย)จำกัด) จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2538 โดยรับโอนธุรกิจและพนักงานทั้งหมดของแผนกเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network System) พร้อมสิทธิ์การเป็นตัวแทนจัดจำหน่าย (Distributor) สินค้าข่ายสายสัญญาณยี่ห้อ AMP (USA) และสินค้าคงคลังทั้งหมดมาจากบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล (1987) จำกัด (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ โฮลดิ้ง จำกัด และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ) ทำให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องทันที โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นธุรกิจเครือข่ายสายสัญญาณคอมพิวเตอร์ (Cabling System) เพื่อสามารถรุกตลาดที่มีอัตราการเจริญเติบโตที่สูงขึ้นได้อย่างรวดเร็ว โดยเป็นบริษัทแรกที่นำเทคโนโลยีสายสัญญาณชนิด UTP (ปัจจุบันเรียกสาย LAN) มาเผยแพร่ในประเทศไทยจนปัจจุบันเป็นที่แพร่หลายกันโดยทั่วไป

ดาวน์โหลดแคตาล็อก

สำหรับผู้รับเหมาก่อสร้างรายเล็กที่ต้องการคำแนะนำหรือคำปรึกษาเกี่ยวกับแวดวงวัสดุก่อสร้าง ร้านเฮียเชษฐยินดีให้คำปรึกษา ตัวแทน
จำหน่ายและนำเข้าวัสดุก่อสร้างราคาย่อมเยา สินค้ามีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มอก.