นโยบายความเป็นส่วนตัวนโยบายความเป็นส่วนตัว

คำสงวนสิทธิ์

บริษัทจัดทำเว็บไซต์นี้ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ของบริษัท เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร ระหว่างท่านกับบริษัท ทั้งนี้ ไม่ว่าในขณะใดขณะหนึ่งก็ตาม บริษัทสามารถทำการแก้ไขปรับปรุงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ได้ อีกทั้ง บริษัทสงวนสิทธิ์ของบริษัทในการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในเว็บไซต์นี้ได้ โดยไม่ต้องทำการแจ้งให้ท่านทราบแต่อย่างใด

กฏหมายที่บังคับใช้

ในกรณีที่จะต้องมีการตีความอันเนื่องมาจากข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้ กฎหมายไทยจะเป็นกฎหมายที่นำมาใช้บังคับในการตีความดังกล่าว

*กรณีมีข้อสงสัย โปรดติดต่อ โทร : 091-705-5679 สายด่วน : 097-234-5734

การเปลี่ยนแปลง

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อความ เนื้อหา โดยที่อาจจะไม่ได้มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า   

*กรณีมีข้อสงสัย โปรดติดต่อ โทร : 091-705-5679 สายด่วน : 097-234-5734